Technische beschouwing

Bar_instructie

Voor Basketball Academy Rotterdam en alle in de Academy geïnteresseerden. Hier proberen wij duidelijkheid te scheppen in de handelswijze over hoe de Academy werkt aan het opleiden van onze jeugd.

De Academy Rotterdam opereert onafhankelijk van verenigingen en heeft een centrale functie voor de talenten in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Ingedeeld in drie verschillende groepen namelijk de MU14, VU16 en de MU16. Deze oplopende rangschikking gebeurt op basis van geboortedatum, maar deze datum hanteren wij niet klinisch. Dat wil zeggen dat een speler uit MU14 ook bij de MU16 geplaatst kan worden of een speelster van de VU16 bijvoorbeeld bij de MU14. Het is met name belangrijk dat de trainingsomgeving aansluit bij de levensfase van de speler en niet bij de leeftijdsfase van de speler.

Fundament

De trainingen die worden gegeven bij de Academy hebben een gefundeerde, pedagogische en sport-wetenschappelijke onderbouwing ( vrijwel allemaal LTAD). Op deze manier kunnen spelers op een verzorgde en duidelijke manier op hun ontwikkeling en vermogen aangesproken worden. Plezier in fundamentals zoals dribbelen, schieten, passen en vangen is hierbij essentieel. Hoewel basketbal een teamsport is staat individuele ontwikkeling
van elke speler bij de Academy centraal. Er worden geen officiële competitie-wedstrijden gespeeld, maar kinderen willen winnen. Dus
richten onze coaches zich op het belonen en erkennen van andere doelen, zoals bijvoorbeeld samenspel.


Binnen de ontwikkeling van spelers zoomen we in op de aan de Academy gerelateerde leeftijdscategorie. Het is vanzelfsprekend dat het bij een ontwikkelingsverloop uiteraard om een totale ontwikkeling van de speler gaat. Biologische, psychische, en sociale gebieden staan met
elkaar in verbinding en voeren een wisselwerking uit dat steeds wederzijds actief is. Alle drie de gebieden worden in grote mate beïnvloed door lichamelijke ontwikkeling en de daarbij horende motorische vaardigheden. Hierdoor zou het kunnen zijn dat één van de gebieden dominant
aanwezig is. Juist dát is de uitdaging voor de coach. Welke van de gebieden dominant is, dat is mede afhankelijk van factoren zoals familie, sterktes en zwaktes van het lichaam, schoolse ontwikkeling of van vriendschappen.

bar_girl_power
Biologische condities

De biologische, lichamelijke veranderingen hebben veel invloed op jongeren. Het is een tijd van grote veranderingen (rijpingsfase). Adolescenten gaan groeien, en gaan over van kind naar volwassene, maar krijgen ook te maken met genetisch bepaalde groeiversnellingen (groeispurt). Meisjes beginnen over het algemeen eerder met deze veranderingen dan de jongens. De genetisch bepaalde groeiversnellingen beginnen bij de ledematen en het hoofd, de rest van het lichaam volgt later. Het aanspreken van het lijf door veelzijdige beweging ondersteunt de volgroeiing van het skeletstelsel en de versterking van musculatuur voor het bewegingsapparaat. Een eenzijdige overbelasting zal hierdoor vermeden moeten worden, welke al snel komt door repeterende en verkeerde technieken en houdingen. Door beweging wordt de ontwikkeling van het hart- en vaatsysteem gestimuleerd en het ademapparaat ondersteund. Hierin kunnen spelers niet snel overbelasten, aangezien spelers van de deze leeftijd bij vermoeidheid vanzelf stoppen. Hierbij houden we aan, dat spelers de intensiteit niet zo kunnen opbouwen als volwassen. Ze trainen voornamelijk in het aerobische bereik..

Motorische condities

De motorische ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd door een natuurlijke bewegingsdrang. Deze drang is bij jonge spelers ontzettend sterk ontwikkeld. Een kind leert zonder vreemde impulsen enkel het rechtop staan en het lopen. Elke nieuwe beweging moet geleerd worden door observeren, door uitproberen of door het voordoen en uitleggen. Dit geldt voor elke vaardigheid. Dat gezegd hebbende, is het belangrijk een breed palet aan bewegingen en vaardigheden te onderrichten en niet enkel basketbalspecifiek. Daarin kan de speler namelijk overvraagd worden met als gevolg dat het negatief reageert of de bewegingsontwikkeling ontloopt. De spelers van de Academy zijn veelal in een volgende fase van hun ontwikkeling. Maar het helpt om deze feiten te benoemen. Bovendien bevordert een breed palet de harmonieuze motorische ontwikkeling en maakt het aanleren van nieuwe vaardigheden in de jeugd makkelijker. Hierin bestaat overigens geen verschil tussen jongens en meisjes, maar kan door het begin van de puberteit de ontwikkeling bij meisjes een aantal weken stagneren. Dat jongens in deze fase zich blijven ontwikkelen kan frustrerend zijn voor meisjes. Het is belangrijk om meisjes hier dus goed in op te vangen.

Zelfredzaamheid

Waarnemingen van de omgeving zijn nog in ontwikkeling en zullen gestimuleerd moeten worden. Overtal situaties kunnen bijdragen om dit te stimuleren. Spelers willen deze factoren door hun nieuwsgierigheid
en leerkarakter zelf ondervinden. Als coach zullen wij dus de ruimte bieden om de speler de omgevingssituaties zelfstandig te laten oplossen.

Door positieve verwachtingen op te bouwen, bevorderen we nieuwsgierigheid en het verlangen. Spelers hebben overigens het probleem om naar regels voor volwassenen te handelen. Hun belevingswereld is immers nog gericht op rollenspelen. Toch kunnen kinderen zelf hun regels bepalen en zijn ze daarbij bereid om deze ook te ordenen. Ze leren hierbij dat gemeenschappelijke spelletjes met door hun vastgestelde regels mogelijk zijn. Vanaf dat moment is het voor kinderen betekenisvol om de regels en de noodzakelijkheid ervan te begrijpen. Om deze reden is het niet aan te raden om spelregels expliciet uit te leggen, maar impliciet over te brengen middels rollenspel en metaforen. Jongens en meisjes kunnen hierbij verschillend omgaan. Jongens kunnen eerder impulsief, competitief en agressiever handelen. Meisjes eerder gedisciplineerd en vanuit de ratio. Met gepast pedagogisch handelen kan dit dichter naar elkaar gebracht worden.

bar_drive_latife
Jeugd is geen volwassene

Eén uitgangspunt dat altijd blijft bestaan, is dat een training bij de Academy geen ingekorte volwassen training is. Om dit uitgangspunt te blijven volgen, is het belangrijk enige kennis van de ontwikkeling van kinderen te hebben. Het is algemeen bekend dat jonge spelers vaardigheden verwerven die in latere prestatiesport belangrijk zijn. Deze leidraad geldt voor niet alleen voor specifiek spelers die deelnemen aan de Basketball Academy, maar voor alle kinderen en jongeren in het jeugdbasketbal. Uit onderzoeken in verschillende landen is gebleken dat basketbalers die in de jeugd op een prestatieve manier zijn opgeleid, er 90% hiervan rondom de puberteit de sport verlaten. Vandaar dat wij plezier in het basketbal regelmatig naar de voorgrond halen en onze trainingen aan passen aan de ontwikkeling en de ontwikkelingsfasen van spelers. Belangrijk hierbij is dat spelers profiteren van een ontwikkeling op fysiek, psychisch en sociaal gebied. Op deze gebieden zullen we dus maatwerk leveren.

Basisvaardigheden

De basisvaardigheden waar we ons met name op richten zijn: snelheid, besluitvorming, techniek, coördinatie en beweeglijkheid.

Snelheid

op snelheid spelen is extreem belangrijk in het huidige moderne basketbal. Dit trainen wij op de Academy door spelers basketbal specifieke bewegingen met en zonder de bal te laten maken waarbij ze snel moeten reageren, zonder fysieke weerstand. Bij volwassenen geldt dat bewegingen maximaal snel moeten worden uitgevoerd. Kinderen kunnen deze hoge intensiteit nog niet volledig opbrengen. De focus ligt dus op het maximaal snel reageren en anticiperen.

Besluitvorming

wij zijn ervan overtuigd dat het spelers enorm helpt als ze vroeg leren om situaties te herkennen. Alleen dan kan de speler op de juiste manier een situatie uitspelen ten opzichte van de defense. Door specifieke situaties na te bootsen kunnen spelers deze situaties herkennen en leren ze deze in hun voordeel te benutten. Hierbij refereren wij weer op de eerdergenoemde overtal situaties.

Techniek

basketbal is een A-cyclische sport, bewegingen van spelers laten zien hoe de hersenen honderden spieren bijeenbrengen. Voor elke actie en beweging die spelers maken, zijn er spieren nodig die ontspannen of samentrekken (antagonisten). Het regelmatig veranderen van richting, het verschillen van snelheid en overzicht houden over het veld maakt dat coördinatie erg belangrijk is. Coördinatie draagt bij aan de spelers techniek. Één van de belangrijkste en moeilijkste onderdelen in het basketbal.

Beweeglijkheid

Na de eerste volgroeiing beginnen de meeste spelers nu aan hun 2e fase van de groeispurt. Bij de Academy zijn dit de VU16 en de MU16 spelers. Armen en benen groeien nu sneller en spelers kunnen zich wat onhandig voelen (en soms ook zo doen). Dit hoeft niet perse een beperking te zijn in hun prestaties. Door gericht en geduldig fundamentals in verschillende vormen aan te bieden, krijgen de spelers de kans hun bewegelijkheid verder te ontwikkelen.

bar_shooting
Psychische condities

De coaches zullen vooral gebruik proberen te maken van de nieuwsgierigheid van de jeugdige. Door het steeds weer aanbieden van nieuwe trainingsvormen en deze ook te variëren. Daarnaast roeleren wij als staff wekelijks over de diverse groepen. Waarbij elke individuele coach zijn persoonlijke visie en trainingsvormen met de spelers deelt. De aandachtsboog en vaardigheid om te concentreren kan heel intens zijn, maar aanvankelijk ook van korte duur. Om deze reden zijn spelers gebaat bij een korte, duidelijke uitleg. Ook hierin bestaan natuurlijk verschillen onder spelers, maar het basisrecept blijft: korte uitleg + afwisselingsrijke oefenvormen + korte wachttijden. Objectieve waarnemingen zijn nog niet ontwikkeld bij de spelers in de leeftijdscategorie van de Academy. Deze is vooral subjectief en naar zichzelf gericht. Dit is belangrijk bij samenspel en hiermee moet rekening gehouden worden als het gaat om passen en
samenspelen.

Sociale condities

Naast een psychologische motivatie bestaat er ook een sociale motivatie voor basketbal en sport in het algemeen. Deze hebben veelal een externe focus, bijvoorbeeld om sympathie te kweken. Spelers zijn hierdoor in sterke mate van de persoonlijke band met de clubcoach afhankelijk en zeer gevoelig voor lof, erkenning en beloning. Wij willen met onze spelers tot een duurzame motivatie komen, daarom is het belangrijk dat spelers een intrinsieke motivatie verkrijgen. Dat houdt in dat spelers niet deelnemen aan de Academy vanwege de ouders of hun club- coach, maar omdat de sport ze plezier en vreugde geeft. Natuurlijk kan de externe focus zeker in het begin gebruikt worden om spelers voor de sport te winnen. Daarvoor worden de Academy trainingen zoveel mogelijk interessant vormgegeven door: nieuwsgierigheid te beantwoorden, passende spelvormen aan te bieden, kleine pauzes te geven met als doel dat spelers met plezier naar de training komen.

Motorische basisvaardigheden

Voorafgaand aan onze trainingen nemen onze coaches eerst de tijd om de dagelijkse hectiek van de spelers weg te nemen.

We oriënteren ons op:

  • Een sfeer van veiligheid creëren door structuur in de training te hebben.
  • Open vragen te stellen aan de spelers, zodat zij na kunnen denken over mogelijke oplossingen in het veld.
  • Actief luisteren naar spelers: kinderen gestimuleren zich te uiten.
  • Authentiek zijn: interesse tonen in de belevingswereld van de spelers.
  • Timemanagement: uitleggen wanneer een gesprek beter op een ander tijdstip gevoerd kan worden

Over het Academy seizoen verdelen we onze training in gevarieerde blokken. Elke individueel blok vertegenwoordigt een specifiek thema met een technische en/of tactische invalshoek. Deze thema’s geven een helder doel om aan te werken. Met een helder doel en de bijbehorende succescriteria heeft de feedback van de staff aan de spelers namelijk veel meer toegevoegde waarde.

bar_tjall_dribble © Luka de Kruijf Photography
Reflecteren en aanpassen

Voortdurend houden wij rekening met het adaptieve vermogen van de spelers, welke onderling nogal kunnen verschillen. Door deze trainingsstructuur toe te passen, verloopt de training overzichtelijk en gestructureerd. De verschillende coaches behandelen hetzelfde thema, maar doceren allemaal vanuit hun persoonlijke visie. Dit geeft spelers een breed pallet aan oefenstof uit verschillende invalshoeken. Na afloop van elk blok vindt er een korte reflectie plaats. Twee keer per jaar ontvangt iedere speler een persoonlijk tracking rapport. Aan de hand van dit tracking rapport kan iedere speler zijn ontwikkeling volgen met daarbij constructieve feedback van de staff. Wij praten hier niet over dikke dossiers want in het geven van feedback gaat hier de kwaliteit boven de kwantiteit. Het is voor de speler niet van belang veel feedback te ontvangen, maar om die feedback te krijgen die het verschil maakt om zichzelf verder te verbeteren.

Het is de bedoeling dat het process van feedback geven en ontvangen een cyclus wordt waarin telkens weer de doelen met heldere succescriteria worden vastgesteld. Na het geven en ontvangen van de feedback wordt gekeken of het leerdoel is behaald of wat er nog nodig is om dat specifieke leerdoel te bereieken. Door met de spelers te spreken over de gegeven feedback ontwikkelt de speler metacognitieve vaardigheden en groeit zijn zelfregulerend vermogen. Via deze weg ontstaat de situatie waaruit de speler veelal zijn eigen conclusies kan trekken.

Het tempo in het hedendaagse basketbal ligt enorm hoog en verdedigers worden steeds beter. Daarom is het belangrijk dat spelers situaties snel leren herkennen, en de ruimtes op het veld optimaal weten te benutten. Door de handelingssnelheid van spelers te vergroten en ze hierin ervaring op te laten doen, zullen ze eerder aansluiting kunnen vinden bij een club op landelijk niveau of bijvoorbeeld bij de Orange Lions Academy (OLA). Door het toepassen van bijvoorbeeld overtalsituaties (bijv: het spelen van 3 tegen 2) op de trainingen leren ze hiernaar naar te handelen. Conditionele elementen en team tactiek zullen daarom expliciet niet worden behandeld. De algemene basketbal begrippen als het leren omgaan met spacing en timing en het herkennen van spel (voordeel)situaties zullen over het algemeen de boventoon voeren op de trainingen.

Denk hierbij vooral aan zaken zoals:
• Vrijlopen en het aanbieden om de bal te ontvangen
• Insnijden / het spelen zonder bal
• Het spelen van 2 tegen 2 / het spelen van 3 tegen 3

Andere voorbeelden van blokken zijn ballscreen principes, hiermee bedoelen wij:
• Wat is een screen en in welke situatie gebruik je deze
• Waar moet een screen aan voldoen en hoe behaal je hier voordeel mee
• Hoe gebruik je een ballscreen en welke mogelijkheden kunnen zich
presenteren

Een ander en laatste voorbeeld zijn de overtalsituaties, welke wij al eerder benoemd hebben onder besluitvorming. Hieronder verstaan wij:
• Het nabootsen van 2 tegen 1 in een wedstrijd situatie
• Het nabootsen van 3 tegen 2 in een wedstrijd situatie
• Het nabootsen van 4 tegen 3 in een wedstrijd situatie
• Het nabootsen van 5 tegen 4 in een wedstrijd situatie


Fundamenteel is het dus van groot belang dat spelers op snelheid kunnen spelen of het potentieel hebben om dit te gaan doen. Daarnaast is het van belang dat ze een voordeel in de aanval gaan leren creëren en herkennen. De volgende stap is dan dat spelers leren beslissen over de te nemen actie.

© Luka de Kruijf Photography
Mental & lifestyle vaardigheden

Ook al zijn de spelers zowel mentaal als fysiek nog volop in
ontwikkeling, toch proberen wij ze een aantal zeer belangrijke kern
competenties mee te geven. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Omgaan met het karakter van je medespelers / tegenstanders
  • Slaap als essentieel onderdeel op (top)sportprestaties
  • Sportvoeding / eten en drinken rond het basketball
  • Houding en gedrag / body language
  • Omgaan met tegenslagen of blessures

Deze coaching zit voor een deel verweven in de reguliere trainingen, maar daarnaast bieden wij ook diverse workshops over blessure preventie, sportvoedingadviezen en mentale training voor sporters. Ook is er een intensieve samenwerking met Sportgeneeskunde Rotterdam en InVorm dieet & sportvoeding waar spelers en ouders terecht kunnen voor professioneel advies.